نمایش پست تنها
  شماره ارسال : [ ]
قدیمی 11-26-2017, 08:11 PM
usef62
کاربر جدید
usef62 آواتار ها


پست ها
2

+پاسخ ها

تاریخ ثبت نام
Nov 2017

شهر

سیستم عامل

شماره کاربری
24

آفلاین
 
پیش فرض وردپرس آجاکس $_get نمیگیره
url:
.../wp-admin/admin.php?page=wta_table_admin&action=edit&table=1

چرا پی اچ پی نمیتونه $_GET بگیره

تابع دخیره اطلاعات و گیره آجاکس است handle_requests()
ولی $_GET['action'] && $_GET['table'] دریافت نمیکنه!!!
کد PHP:
class WTA_Table_Admin {
        private $version;
        private $page_slug;
        private $page_hook;
        private $base_url;
        private $db;

        function __construct($version, $base_url = false ) {
            $this->load_dependencies();
            $this->version         = $version;
            $this->page_slug     = 'wta_table_admin';
            $this->db             = WTA_DB_Table::get_instance();
            add_action( 'admin_menu', array($this, 'add_menu_items') );
            add_action( 'admin_enqueue_scripts', array($this, 'backend_enqueue') );
            add_action( 'admin_init', array($this, 'handle_requests') );
            add_action('wp_ajax_handle_requests',  array($this, 'handle_requests'));

            if(!$base_url)
                $this->base_url = plugins_url( '', dirname(__FILE__) );
            else
                $this->base_url = $base_url;
        }

        private function load_dependencies(){
            require_once 'class-wta-db-table.php';
        }

        public function add_menu_items() {
            $this->page_hook = add_menu_page( __('WooTableAttributes', 'wta-tableplugin'), __('WooTableAttributes', 'wta-tableplugin'), 'manage_options', $this->page_slug, array($this, 'print_page'), $this->base_url . "/img/icon.png" );
        }

        public function backend_enqueue() {
            wp_enqueue_script('wta-sortable', $this->base_url . '/js/admin/sortable.js', array('jquery'), $this->version, false);

        }

        public function print_page() {
        ?>
            <div class="wrap">
                <?php
                    
if(isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'add'){
                        echo 
sprintf'<h2>%s <a class="add-new-h2" href="%s">%s</a></h2>'__('Add Table''wta-tableplugin'), admin_url('admin.php?page='.$this->page_slug), __('View All''wta-tableplugin') );
                        
$this->create_ui();
                    }
                    elseif(isset(
$_GET['action']) && $_GET['action'] == 'edit' && isset($_GET['table']) && is_numeric($_GET['table'])){
                        echo 
sprintf'<h2>%s <a class="add-new-h2" href="%s">%s</a></h2>'__('Edit Table''wta-tableplugin'), admin_url('admin.php?page='.$this->page_slug), __('View All''wta-tableplugin') );
                        
$table $this->db->get($_GET['table']);
                        if(
$table)
                            
$this->create_ui($table);
                    }
                    else{
                        echo 
sprintf'<h2>%s <a class="add-new-h2" href="%s">%s</a></h2>'__('Tables''wta-tableplugin'), admin_url('admin.php?page='.$this->page_slug.'&action=add'), __('Add New''wta-tableplugin') );
                        
$list_table = new WTA_List_Table();
                        
$list_table->show();
                    }
                
?>
            </div>
        <?php
        
}

        private function 
create_ui($table false) {
            
$table_id         $table $table['id'] : '';
            
$name             $table $table['name'] : '';
            
$headcolor                 $table $table['headcolor'] : '';
            
$cols                 $table $table['cols'] : 5;
            
$subs                 $table $table['subs'] : '';
            
$color                $table $table['color'] : 'default';
            
$att_type    $table $table['att_type'] : '';
            
$curr_values     $table $table['att_name'] : '';
            
$col_span $cols;
            
$sub_array explode(','$subs);

            
$layout $data = array();
            if (!empty(
$this->themplate_id)) {
                
$option WTA_Options::get_option($this->plugin_name$this->version);
                
$forms $option->get();
                if (!empty(
$forms[$this->themplate_id])) {
                    
$layout $forms[$this->themplate_id];
                    
$data $layout['data'];
                    
$layout $layout['layout'];
                }
            }
                
$resultdb $this->db->get($table_id);
                
$db_attName explode','$resultdb['att_name'] );
                
$db_attType explode','$resultdb['att_type'] );
                for(
$i=0$i count($db_attName); $i++)
                {
                    if(!empty(
$db_attName[$i]))
                    
$attnt[$db_attType[$i]] = $db_attName[$i];
                }

                
$image false;
                
$productname false;
                
$price false;
                
$quantity false;

                
$db_rowfour explode','$resultdb['rowfour'] );

                for(
$i=0$i count($db_rowfour); $i++)
                {
                    switch (
$db_rowfour[$i]) {
                        case 
"image":
                            
$image true;
                            break;
                        case 
"productname":
                            
$productname true;
                            break;
                        case 
"price":
                            
$price true;
                            break;
                        case 
"quantity":
                            
$quantity true;
                            break;
                    }
                }
            
?>
                    <div id="tabs" class="ui-tabs ui-corner-all ui-widget ui-widget-content">
                        <?php $this->wta_settings($table_id$name); ?>

                        <div id="wtasave" class="wtasave-1">
                            <div class="wta-save-bottom">
                                <div class="container">
                                <div id="display"></div>
                                <input type="hidden" id="actsave" value="<?php echo $_GET['action']; ?>" />
                                <input type="hidden" id="idtable" value="<?php echo $_GET['table']; ?>" />
                                    <div class="wta-save-center">
                                        <input name="wta_save_changes" id="wta_save_changes" class="button button-primary right" value="Save Changes" type="submit">
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
            <?php
        
}

        public function 
wta_settings($table_id$name) {
        
?>
            <table style="width: 100%; height:100%;" border="1">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td style="width: 10%;">Name Table:</td>
                        <td style="width: 20%;">
                            <input type="text" class="wta-comptable-title" placeholder="<?php _e('Table Name''wta-tableplugin'); ?>" name="table_name" value="<?php echo esc_attr($name); ?>"  required="required" />
                        </td>
                        <td style="width: 10%;">Link ShortCut:</td>
                        <td colspan="2" style="width: 40%;">
                            [wta_comparison_table id="<?php echo $table_id?>" class=""]
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <?php
            
return;
        }

        public function 
handle_requests() {

            if(
$_GET['action'] == 'edit')
            {
                
$this->db->update$_GET['table'], $_POST['table_name']);
            }
}JS File


کد HTML:
jQuery(document).ready(function($) {
  $('#wta_save_changes').click(function(){

    var table_name = jQuery(".wta-comptable-title").val();
    var actsave = jQuery("#actsave").val();
    var idtable = jQuery("#idtable").val();
    var catlist = '11';

    var mydata = {

      action: "handle_requests",
      table_name: table_name,
			catlist: catlist,
      getaction: actsave,
      table: idtable
    };

    $.ajax({
      type: "POST",
      url: ajaxurl,

      dataType: "json",
      data: mydata,
      success: function (data, textStatus, jqXHR) {

				if(data === true)
					$('#display').html('<p>Options Saved!</p>');
        else
          $('#display').html('<p>Do not Saved!</p>');

      },

      error: function (errorMessage) {

        console.log(errorMessage);
      }
    });
  });
});
لطفا کمک کنید