نمایش پست تنها
  شماره ارسال : [ ]
قدیمی 01-10-2018, 01:01 PM
admin
مدیریت کل سایت
admin آواتار ها


پست ها
759

+پاسخ ها

تاریخ ثبت نام
Oct 2017

شهر

سیستم عامل

شماره کاربری
1

آفلاین
 
پیش فرض
در مورد افزودن فروشگاه به سایت خود می تونید ز ووکامرس استفاده کنید
برای افزودن ویدئو باید فایل functions.php قالب خود را باز کرده و کد زیر را در انتهای آن اضافه کنید

کد:
<?php
function my_custom_posttypes() {
$labels = array(
'name'        => 'ویدئو',
);
$args = array(
'labels'       => $labels,
'public'       => true,
'publicly_queryable' => true,
'show_ui'      => true,
'show_in_menu'    => true,
'menu_icon'     => 'dashicons-media-video',
'query_var'     => true,
'rewrite'      => array( 'slug' => 'video' ),
'capability_type'  => 'post',
'has_archive'    => true,
'hierarchical'    => true,
'menu_position'   => 5,
'supports'      => array('title','thumbnail','editor' ),
);
register_post_type( 'video', $args );
}
add_action( 'init', 'my_custom_posttypes' );
?>
اکنون می بینید که قسمت ویدئو به مدیریت سایت شما اضافه شد
حالا از فایل single.php یک کپی بگیرید و با نام single-vedio.php ذخیره نمایید
از فایل archive.php دو کپی بگیرید و با نام های archive-vedio.php , taxonomy-video_cats.php ذخیره کنید
امیدوارم موفق باشید
پارسایی