نمایش پست تنها
  شماره ارسال : [ ]
قدیمی 11-05-2017, 09:31 PM
kenzo
کاربر سایت
kenzo آواتار ها


پست ها
79

+پاسخ ها

تاریخ ثبت نام
Nov 2017

شهر

سیستم عامل

شماره کاربری
13

آفلاین
 
پیش فرض
ااستایل فرم بنده :
( نذارد لطفا راهنمایی نمایید .

کد های فرم ساز بنده :
کد HTML:
			<div class="row">
				
				

 

				
					
		
		
        <div class="gf_browser_gecko gform_wrapper" id="gform_wrapper_2"><form method="post" enctype="multipart/form-data" target="gform_ajax_frame_2" id="gform_2" action="/pay/">
            <div class="gform_heading">
              <span class="gform_description"></span>
            </div>
            <div class="gform_body"><ul id="gform_fields_2" class="gform_fields top_label form_sublabel_below description_below"><li id="field_2_4" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible"><label class="gfield_label" for="input_2_4"><span class="gfield_required">*</span></label><div class="ginput_container ginput_container_email">
              <input name="input_4" id="input_2_4" value="" class="medium" tabindex="1001" placeholder="ایمیل" aria-required="true" aria-invalid="false" type="text">
            </div></li><li id="field_2_15" class="gfield formmarina gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible"><label class="gfield_label" for="input_2_15"><span class="gfield_required">*</span></label><div class="ginput_container ginput_container_text"><input name="input_15" id="input_2_15" value="" class="medium" tabindex="1000" placeholder="نام و نام خانوادگی" aria-required="true" aria-invalid="false" type="text"></div></li><li id="field_2_7" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible"><label class="gfield_label" for="input_2_7"><span class="gfield_required">*</span></label><div class="ginput_container ginput_container_phone"><input name="input_7" id="input_2_7" value="" class="medium" tabindex="1002" placeholder="تلفن" aria-required="true" aria-invalid="false" type="text"></div></li><li id="field_2_10" class="gfield gfield_price gfield_price_2_10 gfield_product_2_10 gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible"><label class="gfield_label" for="input_2_10">محصول انتخابی شما<span class="gfield_required">*</span></label><div class="ginput_container ginput_container_select"><select name="input_10" id="input_2_10" class="medium gfield_select" tabindex="1003" aria-required="true" aria-invalid="false"><option value="شرکتی کد 1|3500000" selected="selected">شرکتی کد ۱</option><option value="شرکتی کد 2|3500000">شرکتی کد ۲</option><option value="شرکتی کد 3|3500000">شرکتی کد ۳</option></select></div></li><li id="field_2_12" class="gfield gfield_price gfield_price_2_ gfield_total gfield_total_2_ field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible"><label class="gfield_label" for="input_2_12">مبلغ قابل پرداخت</label><div class="ginput_container ginput_container_total">
						<span class="ginput_total ginput_total_2">3,500,000 ریال</span>
						<input name="input_12" id="input_2_12" class="gform_hidden" value="3500000" type="hidden">
					</div></li>
              </ul></div>
    <div class="gform_footer top_label"> <input id="gform_submit_button_2" class="gform_button button" value="پرداخت" tabindex="1004" onclick="if(window[&quot;gf_submitting_2&quot;]){return false;} window[&quot;gf_submitting_2&quot;]=true; " onkeypress="if( event.keyCode == 13 ){ if(window[&quot;gf_submitting_2&quot;]){return false;} window[&quot;gf_submitting_2&quot;]=true; jQuery(&quot;#gform_2&quot;).trigger(&quot;submit&quot;,[true]); }" type="submit"> <input name="gform_ajax" value="form_id=2&amp;title=&amp;description=1&amp;tabindex=1" type="hidden">
      <input class="gform_hidden" name="is_submit_2" value="1" type="hidden">
      <input class="gform_hidden" name="gform_submit" value="2" type="hidden">
      
      <input class="gform_hidden" name="gform_unique_id" value="" type="hidden">
      <input class="gform_hidden" name="state_2" value="WyJ7XCIxMFwiOltcImE0ZmQ4ZDI1ZjU2N2E3MmMzYWMxOTkzOGJkYTY0YzkxXCIsXCJjOTZlYjAxZmIyNzY1YjFkNGM4N2ZlYTQzMDIyNTQwNlwiLFwiMjgzMGEyM2IzZDhiMGY0N2ZiOTVlY2ExNWU5ZjJkZTBcIl19IiwiNGY4ZWNkMmRkNGJlNTA1YjM3NGMwOWNkNzcxM2IwZDciXQ==" type="hidden">
      <input class="gform_hidden" name="gform_target_page_number_2" id="gform_target_page_number_2" value="0" type="hidden">
      <input class="gform_hidden" name="gform_source_page_number_2" id="gform_source_page_number_2" value="1" type="hidden">
      <input name="gform_field_values" value="" type="hidden">
      
    </div>
            </form>
            </div>
        <iframe style="display:none;width:0px;height:0px;" src="about:blank" name="gform_ajax_frame_2" id="gform_ajax_frame_2">This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.</iframe>
        <script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function($){gformInitSpinner( 2, 'http://i-navid.ir/wp-content/plugins/gravityforms-master/images/spinner.gif' );jQuery('#gform_ajax_frame_2').load( function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= ۰;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_2');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_2').length > ۰;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= ۰;var is_form = form_content.length > ۰ && ! is_redirect && ! is_confirmation;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_2').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_2').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_2').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_2').val();gformInitSpinner( 2, 'http://i-navid.ir/wp-content/plugins/gravityforms-master/images/spinner.gif' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [2, current_page]);window['gf_submitting_2'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_2').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [2]);window['gf_submitting_2'] = false;}, 50);}else{jQuery('#gform_2').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [2, current_page]);} );} );</script><script type="text/javascript"> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"\u0631\u06cc\u0627\u0644","symbol_left":"","symbol_right":"\u0631\u06cc\u0627\u0644","symbol_padding":" ","thousand_separator":",","decimal_separator":".","decimals":0},"base_url":"http:\/\/i-navid.ir\/wp-content\/plugins\/gravityforms-master","number_formats":[],"spinnerUrl":"http:\/\/i-navid.ir\/wp-content\/plugins\/gravityforms-master\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {gf_global["number_formats"][2] = {"15":{"price":false,"value":false},"4":{"price":false,"value":false},"7":{"price":false,"value":false},"10":{"price":"decimal_dot","value":false},"12":{"price":false,"value":false}};if(window["gformInitPriceFields"]) jQuery(document).ready(function(){gformInitPriceFields();} );if(typeof Placeholders != 'undefined'){
            Placeholders.enable();
          }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [2, 1]) } ); </script>
					
			


							</div>