ببینید برخی از دیتاپیکرها یا انتخاب تاریخ تابعی غیر از تابع جلالی یا شمسی دارد
برای رفع مشکل باید در سایت شمسی سازی دهید