کوئری مطالب دسته ای خاص و یا آخزین مطالب ارسالی
گهگاهی می خواهید از یک دسته خاص یا آخرین مطالب وردپرس در سایت خود استفاده نمایید باید از کد زیر استفاده کنید

کد:
<?php
$args=array    ( 
// 'cat' => 'id', 
// 'orderby'          => 'post_date',
'post_status' => 'publish', 
'posts_per_page' => 10
);
$my_query = null;
$my_query = new WP_Query($args);
if( $my_query->have_posts() ) { 
while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
<li><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>" target="_blank"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
endwhile;
}
wp_reset_query();  // Restore global post data stomped by the_post().
?>
در کد بالا می توانید تعداد مطلب را نیز تغییر دهید
مثلا می خواهید تعداد 15 مطلب را نمایش دهید به جای عدد 10 قرار دهید
اگر می خواهید از یک دسته خاص استفاده کنید باید قسمت // 'cat' => 'id', را به 'cat' => 'id', تبدیل کنید و بعد از آن به جای id آی دی یا شماره دسته را وارد کنید اینطوری مثلا دسته 1 دسته اخبار است 'cat' => '1',