برای آنکه سرعت سایت خود را بالا ببیریت برخی متاهای غیر ضروروی که مختص وردپرس یل برخی از افزونه ها می باشد را می بایست حذف یا غیر فعال کنید برای این کار کافی است فایل فانکشن قالب خود را باز کنید و این کدها را در آن قرار دهد

کد:
remove_action( 'xmlrpc_rsd_apis',      'rest_output_rsd' );
remove_action( 'wp_head',          'rest_output_link_wp_head', 10, 0 );
remove_action( 'template_redirect',     'rest_output_link_header', 11, 0 );
remove_action( 'auth_cookie_malformed',   'rest_cookie_collect_status' );
remove_action( 'auth_cookie_expired',    'rest_cookie_collect_status' );
remove_action( 'auth_cookie_bad_username',  'rest_cookie_collect_status' );
remove_action( 'auth_cookie_bad_hash',    'rest_cookie_collect_status' );
remove_action( 'auth_cookie_valid',     'rest_cookie_collect_status' );
remove_filter( 'rest_authentication_errors', 'rest_cookie_check_errors', 100 );
remove_action( 'init',     'rest_api_init' );
remove_action( 'rest_api_init', 'rest_api_default_filters', 10, 1 );
remove_action( 'parse_request', 'rest_api_loaded' );
remove_action( 'rest_api_init',     'wp_oembed_register_route'       );
remove_filter( 'rest_pre_serve_request', '_oembed_rest_pre_serve_request', 10, 4 );
remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_discovery_links' ); 
remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_host_js' );   
remove_action('wp_head','rest_output_link_wp_head');
remove_action('wp_head','wp_oembed_add_discovery_links');
remove_action('wp_head','wp_oembed_add_host_js');
remove_action('template_redirect', 'rest_output_link_header', 11 );