برای افزودن ابزارک به قالب وردپرسی خود فایل فانکشن قالب را باز کنید و کد زیر را در آن قرار دهید


کد:
<?php
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'name'     => 'سایدبار',
'id'     => '1',
'description'  => '',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '',
'after_title'  => '',
));
?>
حال برای اینکه ابزارک را در قالب فراخوانی کنید کد زیر را در قالب قرار دهید

کد:
<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')|| !dynamic_sidebar('1') ) : ?><p>از ابزارک فعال کنید</p><?php endif; ?>
شما می توانید استایل را هم در کد فراخوانی کنید