کاربران عزیز لطف کنید و بعد از رفع مشکل خود در تاپیکی که ایجاد کرده اند اعلام کنند که مشکل رفع شده و نحوه رفع را نیز اعلام کنند تا دیگر مدیران و کاربران عزیز تاپیک حل شده را بررسی ننمایند
لازم به ذکر است در صورت اعلام نکردن تاپیک به تاپیک های دیگر کاربر جواب داده نخواهد شد
پارسایی