افزودن متاباکس در ووکامرس
برای افزودن متاباکس در ووکامرس باید فایل فانکشن را باز کرده و کد زیر را در آن قرار دهید
کد PHP:
<?php
add_action
'add_meta_boxes''add_meta_boxes' );
function 
add_meta_boxes()
{
    
add_meta_box
        
'woocommerce-order-my-custom'
        
__'Order Custom' ), 
        
'order_my_custom'
        
'shop_order'
        
'side'
        
'default' 
    
);
}
function 
order_my_custom()
{
    echo 
'<h1>نام</h1>';
}
?>