افزودن متاباکس در ووکامرس
برای افزودن متاباکس در ووکامرس باید فایل فانکشن را باز کرده و کد زیر را در آن قرار دهید
کد PHP:
add_action‘add_meta_boxes’‘add_meta_boxes’ ); function add_meta_boxes(){   add_meta_box(       ‘woocommerce-order-my-custom’,       __‘Order Custom’ ),       ‘order_my_custom’,       ‘shop_order’,       ‘side’,       ‘default’   );}function order_my_custom(){   echo 
 نام ‘
;}