دردناک*تر از این وجود ندارد...

زلزله بدترینِ بدترین*هاست...

برای همه*ی شهرها و روستاهایی که امروز عزادارند،
غمگین و بی*نهایت اندوهگینیم. با تمام وجود همراهشان هستیم

و دستشان را به یاری می*فشاریم.