حذف ایمیل از سبد خرید edd
خیلی از دوستان از بنده خواستند که ایمیل را از قسمت پرداحت و سبد خرید و پرداخت edd حذف و نحوه حذف ان را قرار و توضیح دهم
برای این کار متاسفانه نتواستم یک حالت دایم قرار دهم ولی با استفاده از حذف کردن کد زیر می توان ایمیل را غی فعال نمود
فایل زیر را باز کنید
easy-digital-downloads/includes/checkout/template.php
و کد زیر را حذف کرده و ذخیره نمایید
کد:

  <p id="edd-email-wrap">
      <label class="edd-label" for="edd-email">
        <?php esc_html_e( 'Email Address', 'easy-digital-downloads' ); ?>
        <?php if( edd_field_is_required( 'edd_email' ) ) { ?>
          <span class="edd-required-indicator">*</span>
        <?php } ?>
      </label>
      <span class="edd-description" id="edd-email-description"><?php esc_html_e( 'We will send the purchase receipt to this address.', 'easy-digital-downloads' ); ?></span>
      <input class="edd-input required" type="email" name="edd_email" placeholder="<?php esc_html_e( 'Email address', 'easy-digital-downloads' ); ?>" id="edd-email" value="<?php echo esc_attr( $customer['email'] ); ?>" aria-describedby="edd-email-description"<?php if( edd_field_is_required( 'edd_email' ) ) { echo ' required '; } ?>/>
    </p>