آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

GZip چیست؟


ارسال‌: 73
شروع کننده موضوع
(@dolatekhadem)
Trusted Member
عضو شده: 9 سال قبل

جی زیپ GZip چیست؟چه کاربردی دارد؟

جی زیپ سیستم فشرده سازی است که در آن فایل فشرده به مرورگر ارسال میشود
و مرورگر بعد از دریافت آن را از حالت فشرده خارج و به کاربر نشان میدهد و
به طبع آن سرعت بارگذاری افزایش می یابد. با اضافه کردن این کد به فایل
htaccess. میتوانید از این قابلیت برای فشرده سازی استفاده کنید:
# BEGIN Compress text files
<ifModule mod_deflate.c>
<filesMatch ".(css|js|x?html?|php)$">
SetOutputFilter DEFLATE
</filesMatch>
</ifModule>
# END Compress text files

# BEGIN Expire headers
<ifModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
</ifModule>
# END Expire headers

# BEGIN Cache-Control Headers
<ifModule mod_headers.c>
<filesMatch ".(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
</filesMatch>
<filesMatch ".(css)$">
Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
</filesMatch>
<filesMatch ".(js)$">
Header set Cache-Control "max-age=216000, private"
</filesMatch>
<filesMatch ".(x?html?|php)$">
Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
</filesMatch>
</ifModule>
# END Cache-Control Headers

# BEGIN Turn ETags Off
<ifModule mod_headers.c>
Header unset ETag
</ifModule>
FileETag None
# END Turn ETags Off

# BEGIN Remove Last-Modified Header
<ifModule mod_headers.c>
Header unset Last-Modified
</ifModule>
# END Remove Last-Modified Header
از این سایت هم میتونید تغییر رو مشاهده کنید: http://gtmetrix.com

با تشکر
منبع:تارمستر
نکته:بچه ها اگه نیاز به ویرایش داشت خودتون ویرایش کنین مطلبمو

اشتراک: