آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

مشکل در ایجاد تب منو


(@ali_85)
Active Member
عضو شده: 8 سال قبل
ارسال‌: 9
شروع کننده موضوع  

با سلام
از این وب سایت
http://www.webkaran.com/tabmenu-generator.html
کد های تب منو را گرفتم ولی نمی دونم در وردپرس در چه فایل هایی و چه جاهایی باید قرار بدهم دوستان اگر ممکن است راهنمایی کنید تا تب منو را ایجاد کنم
لطفا افزونه معرفی نکنید به علت گستردگی این تب منو می خواهم که از همین کد ها استفاده کنم.
سه سری کد می دهد
مورد 1- javascript را در یک فایل با پسوند js ذخیره کردم و در فولدر js ذخیره کردم ولی کد فراخوانی ان را نمی دانم باید در کجا وارد کنم که قالب بهم نریزه و جاوا اسکریپت هم فراخوانی بشه
این هم کد فراخوانی که داده شده

مورد 2- کد های CSS است که فکر می کنم باید به انتهای Style.css اضافه کنم ولی وقتی این کار را می کنم قالب بهم میریزه
البته یک کد فراخوانی css هم داده که کلا نمی دون کجا باید قرارش بدم؟
کد فراخوانی css

3- یک کد html داده که با اون مشکل ندارم و در جایی که قراره استفاده بشه ان را قرا میدهم
دوستان خواهش می کنم راهنمایی کنید تا از این کدها استفاده کنم.


نقل‌قول
(@ali_85)
Active Member
عضو شده: 8 سال قبل
ارسال‌: 9
شروع کننده موضوع  

اینم کد هایی هست که میده:

HTML

     
محتوای سربرگ 1
   
محتوای سربرگ 2
   
محتوای سربرگ 3
   
محتوای سربرگ 4
   
محتوای سربرگ 5
   

CSS

.content {
  clear: both;
   padding: 10px;
   border: #cfcfcf 1px solid;
   background-color: #eee9e9;
   width: 400px;
   height: 200px;
   direction: rtl;
   text-align: justify;
   line-height: 16px !important;
   font: normal 11px tahoma;
}
.ulnofloat {
   list-style-type: none;
   padding-right: 0px;
   margin: 0px;
}
.ullifloat {
   float : right;
   padding-left: opx;
   border-right:  #cfcfcf 1px solid;
   background-color: #cfcfcf;
   margin-right: 0px;
}
.ula {
   position: relative;
   text-decoration: none;
   display: block;
   padding: 5px 10px;
   cursor: pointer;
   font: normal 11px tahoma;
   direction: rtl;
   color: #c00000;
}
#tabco4{
   position: relative;
   left : 175px;
   width: 400px;
   background-color: ;
   border-right: ;
}
#tabco4 ul a:hover {
   color: #0062e6;
}


javascript

window.onload = function(){
init()
}
var containercolor="";


function init() {


var border="#cfcfcf 1px solid";
var conbkcolor="#eee9e9";
var tabbk="#cfcfcf";


t4 = new Bindtabs("tabco4",1,"mouseover","t",border,tabbk,conbkcolor,"400px");
t4.c();
}


function vd() {
}


function tabEvent(evt) {
    evt = (evt) ? evt : ((window.event) ? window.event : "");
    if (evt) {
    var elem = getTargetElement(evt);
    var actContainer = (elem.tagName=='A') ? elem.parentNode.parentNode.parentNode.id : elem.parentNode.parentNode.id; 
    var tp = gettab(actContainer).position;
    var hvelem = (elem.tagName=='A') ? elem.parentNode : elem;
    var lielem =  (elem.tagName=='A') ? elem.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('li') : elem.parentNode.getElementsByTagName('li');
   
    if ((evt.type == "mouseover") || (evt.type == "click")) {
       actIndex = getIndex(lielem,hvelem);
       if (actIndex==undefined) return;
   
         showContent(actContainer,actIndex);
       } 
       }
}
function getIndex(arry,elem) {
    for (var i=0; i < arry.length; i++) {
        if (arry == elem) {
        return i;
        }
    }
}
 
function showContent(container,act) {
    var contDiv = new Array;
    var j =0;
    var tab = gettab(container);
    var tp = tab.position;
    var vborder = tab.border;
    var vboxwidth = tab.width;
    var vtabcolor =tab.tabcolor;
    var contDiv0 = $$($(container),('div'));
    
    
    for(var i=0; i<contDiv0.length; i++){
        if (contDiv0.parentNode.id==container) {
            contDiv[j] = contDiv0;
            j = j+1;
        }
    }    


    contDiv[act].className = "content";        
        
    var vbkcolor = getbkColor(contDiv[act]);
    var tagul = getUL(container,tp);
    var tagula = $$(tagul,('a'));
    var tagulli = $$(tagul,('li'));


    for(var i=0; i<tagula.length; i++){
        tagula.className="ula";
    }


    for(var i=0; i<tagulli.length; i++){    
        tagulli.className="ullifloat";
    }
    tagul.className= "ulnofloat";
    
    $(container).style.borderRight = (ie6()==true) ?  containercolor +" 0px solid" : containercolor +"";
    
    contDiv[act].style.display = "block";
    
    for(var i=0; i<contDiv.length; i++){    
        if (i != act) {
            contDiv.style.display = "none";
        }
    }


    var actitem = tagulli[act];


    var actitema = $$(actitem,('a'))[0];


    actitema.style.top ="1px";


    actitem.style.borderTop = vborder;


    actitema.style.backgroundColor =vbkcolor;    
    var marginRight_li = getmarginRight(actitem);    
    var marginBottom_li = getmarginBottom(actitem);    
    
    for(var i=0; i<tagulli.length; i++){
        
    if (marginRight_li=="0px") {            
            
            tagulli.style.borderLeft = (i==0) ? vborder : "#fff 0px";
                    
    }
    
    
    if (i != act) {
    
    var a = $$(tagulli,'a')[0];
    
    a.style.top ="0px";    
    a.style.left ="0px";


    a.style.backgroundColor =vtabcolor;


    tagulli.style.borderTop = vborder;    
                
    }
    
  }
}
  
function bindEvent(container, e) {


var tp = gettab(container).position;
var ele = $$(getUL(container,tp),'li');


   for(var i=0; i<ele.length; i++){ 
        if (e=="click") {
           ele.onmouseover ="";
           ele.onclick = tabEvent;
        }
        if (e=="mouseover") { 
           ele.onmouseover = tabEvent;
        }         
   }
}
    


function Bindtabs(id,activetab1,eventType,position,border,tabcolor,bkcolor,width) {    
    this.id = id;
    this.activetab1 = activetab1;
    this.eventType = eventType;
    this.position = position;
    this.border =border;
    this.tabcolor=tabcolor;
    this.bkcolor=bkcolor;
    this.width = width;


    this.c = function () {
    
showContent(this.id,this.activetab1);


    bindEvent(this.id,this.eventType);


    }
}


function getUL(id,ttp) {


if ((ttp=="t") || (ttp=="l") ||(ttp=="p")) {
    var ul = $$($(id),('ul'))[0];
}
else
{
    var n = $$($(id),('ul')).length;
    var ul = $$($(id),('ul'))[n-1];


}
return ul;
}


function gettab(id) {
return (id=="tabco4") ? t4 : t1;
}
 
function ie6() {
var appVer = navigator.appVersion.toLowerCase();
var iePos = appVer.indexOf('msie');
if (iePos !=-1) {
is_minor = parseFloat(appVer.substring(iePos+5,appVer.indexOf(';',iePos)))
is_major = parseInt(is_minor);
}


var is_ie = ((iePos!=-1));
var is_ie6 = (is_ie && is_major == 6);
return is_ie6;
}


function  getmarginBottom(obj) {
return (obj.currentStyle) ?  obj.currentStyle.marginBottom : getComputedStyle(obj,'').getPropertyValue('margin-bottom');
}


function getmarginRight(obj) {
return (obj.currentStyle) ?  obj.currentStyle.marginRight : getComputedStyle(obj,'').getPropertyValue('margin-right');
}


function getbkColor(obj) {
return (obj.currentStyle) ?  obj.currentStyle.backgroundColor : getComputedStyle(obj,'').getPropertyValue('background-color');
}


function getTargetElement(evt) {
    return (evt.target) ? ((evt.target.nodeType == 3) ? evt.target.parentNode : evt.target) : evt.srcElement;
}


function $(id){ return(document.getElementById(id)); }
function $$(e,tag) {return e.getElementsByTagName(tag);}پاسخنقل‌قول
(@admin)
عضو Admin
عضو شده: 11 سال قبل
ارسال‌: 3602
 

این به خاطر تداخل جی کوئری است
دو جی کوئری با یک المان وجود دارد


پاسخنقل‌قول
(@ali_85)
Active Member
عضو شده: 8 سال قبل
ارسال‌: 9
شروع کننده موضوع  

این به خاطر تداخل جی کوئری است
دو جی کوئری با یک المان وجود دارد

کدام جی کوئری ها با هم تداخل دارند؟؟


پاسخنقل‌قول
(@admin)
عضو Admin
عضو شده: 11 سال قبل
ارسال‌: 3602
 

بدون دمو نمی شه گفت
باید ببینم و بهتون بگم


پاسخنقل‌قول
اشتراک: